معرفی

مشخصات فردی

رضا عبدالهی

نام - نام خانوادگی : رضا   عبدالهی

پست الکترونیکی : abdolahy@azad.ac.ir;r_abdollahi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران - عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده فنی - دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران - ژئوتکنیک (دانشجو)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

رضا عبدالهی
رضا عبدالهی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    مربی
^